Дисципліна "Радіотехніка та електроніка" є базовою для спеціальності профіля судноводіння оскільки забезпечує фундаментальну підготовку для вивчення спеціальних дисциплін, вона є визначальною у формуванні фахового рівня судноводіїв, є невід’ємною частиною формування загальних і спеціальних компетентностей здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціалізації «Навігація і управління морськими суднами». Дисципліна "Радіотехніка та електроніка" потрібна здобувачам вищої освіти для отримання кількісної та якісної інформації про основні поняття в галузі радіоелектроніки, її структурних елементів та базових принципів функціонування.

Засвоєння матеріалу дисципліни відповідає міжнародним вимогам програм “IMOModels Course, 7.03 Officer in charge of a navigational watch (р.2.5. Electronics), 1999 Edition, “IMO – Models Course, 7.02 Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer (function 2. Electrical, eelectronic and control engineering at the management level), 1999 Edition”.

Радіотехніка та електроніка навчає: фізичним основам дії електронних і напівпровідникових приладів; призначенню, принципам дії і параметрам лінійних і нелінійних компонентів електроніки; елементній базі аналогових і цифрових мікроелектронних засобів; типовим схемним рішенням технічних пристроїв  перетворення енергії і інформації; основам побудови функціонування цифрових обчислювальних і керуючих систем; фізичним основам радіо передавання та прийому сигналів, засобам передбачення лиха і забезпечення безпеки на морі.

Мета вивчення навчальної дисципліни – створення теоретичної та практичної бази для подальшого освоєння спеціальних технічних дисциплін, отримання курсантами основних відомостей щодо елементної бази сучасної радіоелектроніки, практичних навичок роботи з електронними пристроями,  набуття розуміння їхньої фізичної суті та функціонального призначення. Курсанти навчаються вимірюванню та аналізу різних експлуатаційних параметрів електронного обладнання, в них формується здатність до самостійної роботи щодо розрахунків і експериментальних досліджень, навичок з діагностики електронного обладнання на базі знання параметрів компонентів електронних схем, здатність до застосування сучасних інформаційних технологій для вирішення задач аналізу роботи суднового радіоелектронного обладнання.

В результаті у курсантів відбувається формування базових знань з основ електроніки та радіотехніки, які необхідні згідно вимог підготовки вахтового помічника капітана відповідно Кодексу ПДНВ.