Логіка як наука виступає в якості необхідної умови ефективного засвоєння здобувачами вищої освіти професійного навчального матеріалу, сприяє формуванню у майбутніх юристів аргументованої, переконливої мови, навчає культурі мислення.

Модель розбудови курсу Логіка спирається на низку загальнокультурних та європейських цінностей. Серед яких:

-        «Академічні» цінності, тобто традиційні освітні цінності, сфокусовані на освітній галузі з якісними критеріями, ранжируваним відповідно до параметрів дисципліни.

-        Ми зорієнтовані на «студентоцентричне» навчання і  прагнемо створити в аудиторії виняткове місце для ефективної співпраці студента та викладача, де кожна думка важлива та немає перешкод для розвитку.

-        Якість навчання та викладання ‒ головне для всього, що ми робимо в аудиторії на лекціях, на семінарських заняттях, на екзамені та позааудиторно. Разом намагаємося створити й розвинути культуру якості української освіти.